Rozvid

Rozvid

Když v poválečném období hledali čeští lingvisté optimální a čistě české označení pro televizi, jedním z největších favoritů bylo slovo „rozvid“. Snad už proto, že samotné slovo „televise“ je podivnou smíšeninou řečtiny (téle = vzdálený) a latiny (visio = pohled), byla snaha o nalezení českého ekvivalentu poměrně přirozená. Slovo rozvid, které bylo odvozeno od již běžně užívaného termínu „rozhlas“ se však nikdy neuchytilo. Společnost RYANT se rozhodla tento výraz oživit a použít jako název své služby, která svým zákazníkům přináší vzdálený pohled na jejich podnikání.

Základem služby Rozvid je jednoúčelový minipočítač RozvidPC, který je vybaven operačním systémem Linux a dalšími komponentami dle potřeb zákazníka. Mezi tyto komponenty patří především:

 • na míru upravený a nastavený implementační modul,
 • softwarový modul umožňující detekci a načítání registračních značek (RZ) vozidel zachycených kamerou,
 • modul pro vzdálený dohled,
 • klientská aplikace pro základní obsluhu systému,
 • otevřené referenční rozhraní pro integraci s libovolnými dalšími SW i HW systémy.

Ovládání kamer a dalších periferií

V rámci instalace poskytovatel nastaví a nakalibruje kameru tak, aby byla detekce požadovaných hodnot co nejkvalitnější. Tento modul spolupracuje nejen s kamerou, ale i s dalšími zařízeními, jako jsou např. infrazávory, semafory, ovládání klasických závor nebo silničních vah (automatizace vážení) atp. V současné době podporuje tento modul spolupráci s naprosto drtivou většinou IP kamer.

Detekce registračních značek

Tento modul dokáže v obraze nalézt registrační značku a tu následně pomocí OCR (optické rozpoznání znaků) upraveného a optimalizovaného pro použití na registrační značky převést na text. Modul využívá algoritmů s podporou učení, které přispívají ke zvyšování úspěšnosti detekce v čase. Úspěšnost detekce RZ se již v momentě prvotního nasazení pohybuje nad úrovní 98 %.

Ukázka výstupu - vážení Ukázka výstupu - vážení

Vzdálený dohled

Zařízení RozvidPC je připojeno k dohledovému centru poskytovatele, který pomocí systému Nagios zajišťuje jeho dohled. Podmínkou poskytování dohledu je umožnění SSH komunikace mezi RozvidPC a dohledovým centrem. V rámci dohledu zajišťuje poskytovatel především:

 • standardní kontrolu „zdraví“ hardwarových součástí, využití procesoru, disků atp.;
 • kontinuální kontrola kvality vytěžených dat (zejm. kvality OCR) se zaměřením na zjištění dočasných omezení
 • funkčnosti systému či kamer (orosená či zaprášená kamera, kamera posunutá po mechanickém nárazu atp.);
 • upgrady a updaty systému a jednotlivých modulů;
 • vzdálené konfigurace, opravy a úpravy modulů dle požadavků zákazníka.

Vzdálený dohled garantuje maximální dostupnost služby v čase a navíc umožňuje poskytovateli provádění případných změn velice rychle a za minimálních nákladů – nejen pro poskytovatele, ale zejména pro zákazníka.

Klientská aplikace

Na základě potřeb zákazníka lze klientskou aplikaci téměř libovolně upravovat tak, aby odpovídala jeho požadavkům na vzhled i obsah, a to i s ohledem na prvky, s nimiž bude RozvidPC integrován, např. závory, vážní systémy, semafory atp.

Klientská aplikace - archiv Klientská aplikace - archiv

Integrace

Velmi častým požadavkem zákazníků jsou integrace RozvidPC s různými hardwarovými i softwarovými systémy. Celý produkt je navržen tak, aby integrace bylo možno provádět poměrně snadno a rychle, a tedy i levně. Typické integrace jsou:

 • Propojení s vážním systémem.
 • Ovládání semaforů.
 • Import dat z databáze zákazníka.
 • Export dat do informačního systému (databáze) zákazníka.

Instalace

Průběh i délka instalace je vysoce individuální a záleží na konkrétních požadavcích zákazníka, jeho případně již nakoupeném vybavení atp. Obecně probíhá implementace tak, že po uzavření smlouvy, jejíž nedílnou součástí bude definice rozsahu poskytovaných služeb a oboustranně závazná cena, poskytovatel v součinnosti se zákazníkem analyzuje aktuální situaci a připraví plán realizace a zajistí příslušný hardware. Následně jsou provedeny přípravné práce na straně zákazníka (poskytovatel není dodavatelem kamer ani stavebních prací, může v této oblasti pouze poskytnout doporučení) a provedeno nasazení RozvidPC na provozovny zákazníka.

Následuje kontrolovaný provoz, tj. aktivního monitoring nasazených HW i SW prostředků po dobu 2 dnů, 9 hodin denně. Případné požadavky na změny služby po předání budou řešeny prostřednictvím změnových řízení za účasti odpovědných pracovníků zadavatele a poskytovatele.

Zálohování dat je realizováno buď pomocí přídavného disku (velmi levná, ovšem rovněž nepříliš spolehlivá varianta), nebo prostřednictvím sítě Internet do datového úložiště v hostingu poskytovatele či zákazníka – dle rozhodnutí zákazníka.

FAQ

Q: Co je to RozvidPC?

A: RozvidPC je jednoúčelový počítač vybavený operačním systémem Linux a speciálním software pro extrakci údajů z video vstupu, např. registračních značek vozidel (dříve SPZ) z kamerových záznamů.

Q: A co je tedy Rozvid?

A: Rozvid je služba sestávající z implementace (nastavení) RozvidPC a následného zajištění jeho provozu. Provoz zahrnuje nejen trvalý dohled nad hardwarovými součástmi zařízení a nad ním provozovanými službami, ale i kontinuální vyhodnocování kvality vytěžování dat. Dohledové centrum provozovatele dokáže v podstatě okamžitě zjistit, že se objevil nějaký problém, a to nejen na zařízení RozvidPC, ale zejména na zařízeních zákazníka. V neposlední řadě je součástí služby i garance náhrady poškozených zařízení, a to včetně veškerých příslušných nastavení, která si archivujeme pro každé jednotlivé RozvidPC. Volitelnou součástí služby je dále datové úložiště pro schraňování historických dat.

Q: Jaké závady se mohou vyskytnout na zařízení zákazníka a jak je můžete řešit?

A: Jde především o potíže s kamerami. Zhorší-li se kvalita video výstupu, projeví se to téměř okamžitě na snížení statistické výtěžnosti dat. V takovém případě dohledové centrum provozovatele nahlásí varování, na jehož základě pracovníci dohledového centra začnou zjišťovat, o jakou chybu se jedná. Nejčastěji jde o orosení kamery, zhoršení násvitu či o mechanické posunutí kamery.

Q: Jak ale dokážete takovou chybu opravit?

A: V některých případech si dokážeme poradit na dálku (např. v případě potřeby překalibrace kamery). Ve většině případů však dohledové centrum kontaktuje pracovníky zákazníka v problémové lokalitě a informuje je o problému.

Q: S jakými zařízeními spolupracuje RozvidPC?

A: Z historických důvodů máme opravdu hodně zkušeností s velkými průmyslovými provozy, zejména váhami. RozvidPC však komunikuje nejen s průmyslovými váhami, ale i s různými typy infrazávor či semaforů a v neposlední řadě rovněž s nepřeberně pestrou škálou kamer.

Q. S jakými informačními systémy lze integrovat výstupy služby Rozvid?

A: S každým, se kterým je třeba. Za dobu své existence společnost RYANT dokázala vždy nastavit komunikaci s každým účetním, fakturačním, skladovým či ERP systémem, a to např. včetně systému SAP R/3.