eDetektiv

POPIS

Tento produkt je součástí komplexního řešení eDetektiv.

RYANT Software Audit je vysoce specifické řešení propojující prvky softwarového a personálního auditu, zaměřené na optimalizaci firemních nákladů. Toto řešení je určeno k přezkoumáváni a hodnocení efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení a též fondu pracovní doby v organizaci.

Řešení RYANT Software Audit (dále též „RSA“) se skládá ze tří modulů, z nichž první dva lze chápat jako infrastrukturální součást řešení, třetí modul je analytický:

1. RSA Server je vysoce výkonný hardware s nainstalovanou serverovou aplikací postavenou na otevřeném systému Debian GNU/Linux 3.0. Systém používá jádro ze stabilní řady 2.4. RSA Server komunikuje s RSA Client nainstalovaným na jednotlivých stanicích a výsledky komunikace ukládá do databáze, která je rovněž jeho součástí.

2. RSA Client je klientská aplikace, která běží jako proces na jednotlivých stanicích v rámci NT domény. Tato aplikace sleduje spuštěné procesy a informace o nich odesílá serverové aplikaci. Mimo to dokáže RSA Client poskytovat i informace o veškerém nainstalovaném softwarovém i hardwarovém vybavení jednotlivých PC v síti. RSA Client je designován pro všechny v danou dobu známé verze Microsoft Windows 95 a vyšší (včetně Windows Vista), s některými drobnými omezeními pro Microsoft Windows 95/98/ME/NT.

3. RSA Analysis je modul umožňující analyzovat data na základě empirických poznatků. Tento modul je na rozdíl od obou předchozích vždy upravován na míru zákazníkovi, a to tak, aby vyprodukované výsledky co nejpřesněji odpovídaly důvodům, kvůli kterým se zákazník pro nasazení RSA rozhodl. RSA Analysis lze instalovat na libovolný stroj zákazníka, který disponuje operačním systémem MS Windows 2000 či vyšším.

Spolupráci jednotlivých modulů demonstruje následující obrázek:

Sledování činnosti zaměstnanců na PC

Po ukončení sběru dat jsou pro zákazníka vytvořeny veškeré dokumenty a reporty dle smlouvy. Standardně jsou auditované společnosti výsledky předány touto formou:

  • prezentace zjištěných skutečností pracovníkem společnosti RYANT,
  • poskytnutí prezentace v elektronické podobě,
  • dokument v elektronické a papírové podobě obsahující detailní informace dle požadavků auditované společnosti.

V každém auditu jsou obsaženy minimálně tyto informace:

  • databáze spouštěných aplikací včetně vyjádření jejich využití,
  • souhrnná databáze aplikací spouštěných v celé LAN,
  • grafický přehled o používaných aplikacích,
  • grafický přehled o využívání pracovní doby zaměstnanců pracujících s osobním počítačem,
  • databáze potenciálně nebezpečných aplikací spouštěných v LAN.

Pokud standardně poskytované přehledy neodpovídají konkrétním potřebám zákazníka, je možné zhotovit reporty podle individuálních požadavků.