Provozní systémy

Co je to provozní systém?

Vzhledem k neexistenci ideální definice nabízíme definici neideální:

Provozní systém (též Operations Support System, OSS) zajišťuje logické propojení technologií, aplikací, dat, procesů a uživatelů. Ačkoli termín OSS je často spojován pouze s telekomunikačními společnostmi, RYANT jej vnímá výrazně šíře. Přenesením zkušeností (podporujeme především produkty MicroMuse NetCool a InfoVista) z procesně složitého prostředí telekomunikačních firem do ostatních segmentů podnikání dokáže RYANT nabídnout zásadní zjednodušení procesů, úsporu práce a efektivnější využívání systémů organizaci z kteréhokoliv oboru.

Typické využití

OSS je v současné době bohužel chybějícím článkem v IT struktuře mnoha organizací, které bez něj pracují s roztříštěným portfoliem vzájemně nekooperujících aplikací, neintegrovaných dat, nespolupracujících technologií, duplicitních činností a neefektivních procesů.

Nasazení OSS je nasnadě zejména tehdy, když:

  • organizace řeší nedostatky v interních procesech způsobené nedostatečně zabezpečenou komunikací mezi jednotlivými odděleními a z toho vyplývající měrou duplicitních a nekoordinovaných činností a neefektivitou procesů,
  • procesy je nutné pokrýt aplikací, jejíž rozhraní umožní jednoduchou spolupráci mezi jednotlivými technologiemi, aplikacemi, odděleními a pracovníky.

Při snaze o řešení problematiky provozního systému RYANT obvykle navrhuje zákazníkovi provedení konzultací a zjištění vazeb na úrovni procesů a aplikací v jednotlivých odděleních i mezi nimi, jejichž výsledkem je návrh softwarové platformy pro jejich pokrytí včetně vyhotovení podkladů pro jeho vytvoření a nastavení.

Konzultace

Konzultace probíhají v následujícím pořadí:

  • analýza aktuálního stavu procesů, technologií a aplikací,
  • popis aktuálního stavu procesů, technologií a aplikací,
  • výběr softwarové platformy a popis jejích funkcionalit a nastavení.

Analýza a popis aktuálního stavu

V prvním kroku probíhá analýza a následně popsání aktuálního stavu, a to jak interního workflow včetně definice kritických bodů, paralelních procesů a kaskádových efektů, tak i interních aplikací a systémů. Tato analýza vede k tomu, že nově implementovaný OSS:

  • vychází ze správného a aktuálního popisu procesů,
  • je uživatelsky akceptovatelný vzhledem k náročnosti obsluhy,
  • je dostatečně propojen se stávajícími aplikacemi a technologiemi,
  • podává potřebné reporty nebo posílá potřebná upozornění,
  • napomáhá vylepšování interních procesů a jejich zefektivnění.

Správnost a aktuálnost procesů je nutnou podmínkou pro výběr a nastavení vhodné platformy. Jejich detailní popis slouží nejen pro provedení implementace, ale i pro provádění jejích budoucích změn, tj. v případě změny v interních procesech je provedena jednoduchá změna v popisu procesů, která je následně implementována v souladu s tímto popisem. Popis procesů a jeho údržba je nezbytnou podmínkou nejen úspěšného nasazení OSS, ale i jeho následné dlouhodobé a efektivní údržby.

Na základě zkušeností RYANT ví, že nutnou podmínkou pro efektivní nasazení každého uživatelského systému je jednoduchost obsluhy, která zásadní měrou souvisí s integrací s jinými systémy. Je třeba nutně zamezit povinnosti vkládat např. údaje o zákaznících do několika systémů, což vede kromě neochoty uživatelů se systémy pracovat i k nekonzistenci a nekvalitě zapsaných dat.

Výběr softwarové platformy

Většina velkých organizací má své vlastní vysoce specifické procesy. Při implementaci provozního systému jsou jen dvě možnosti: buď organizace přizpůsobí své procesy hotovému řešení, které zakoupí včetně implementace a podpory, nebo si navrhne a zrealizuje (ať už sama nebo s externí podporou) svůj vlastní provozní systém na míru.

Obecná SWOT tabulka OSS na míru je pro názornost uvedena na následujícím obrázku.

SWOT analýza OSS

Tato SWOT tabulka uvádí silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení individuálního řešení na míru (samozřejmě při srovnání s „krabicovým“ řešením).

Problematika OSS je natolik individuální záležitostí, že není možné popsat ji v rozsahu rozumně uchopitelné webové stránky tak, aby univerzálně pokryla veškeré možné otázky potenciálního zákazníka. V případě zájmu o konzultace řešení OSS je proto nutná intenzivní interakce mezi organizací a potenciálním dodavatelem.